Všeobecné obchodné podmienky

 

1.Spoločnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie jazykových kurzov pre verejnosť, ktoré sú organizované spoločnosťami Class language school, s.r.o., IČO: 35 872 985, Rezedová 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 30392/B, CLASS ETC, s.r.o., IČO: 36 724 670, Rezedová 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 44066/B, OZ Camp Wonderland, IČO: 30 802 245, Rezedová 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v Registri občianskych združení MV SR (ďalej len „Spoločnosť“) v priestoroch jej sídla, prípadne v externých priestoroch prenajatých na tento účel. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „študent“) a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a študentom. 

2.Prihlásenie, t.j. uzatváranie zmluvy
2.1 Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká: 
a) na základe podpísanej a doručenej objednávky, t.j. registračnej prihlášky študenta, ktorej prevzatie Spoločnosť písomne potvrdí; po potvrdení registračnej prihlášky Spoločnosťou je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť, alebo 
b) vyplnením registračnej prihlášky zverejnenej na www.class.sk a jej následným potvrdením (odoslaním), ktorú Spoločnosť prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu; zaslaním potvrdzujúceho e - mailu je zmluva medzi Spoločnosťou a študentom uzavretá a nadobúda účinnosť. Prihlásenie sa do jazykového kurzu je pre študenta záväzné a Spoločnosti od tohto momentu vzniká nárok na poplatok za jazykový kurz. 
2.2 Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v bode 6. 
2.3 V prípade, že študent absolvoval pred uzavretím zmluvy vstupný jazykový test, na základe výsledkov tohto testu mu bude Spoločnosťou odporučená skupina kurzu s rovnakou resp. porovnateľnou vedomostnou jazykovou úrovňou. V prípade, že študent odmietne absolvovať vstupný test alebo odmietne Spoločnosťou odporučenú skupinu kurzu, nenesie Spoločnosť zodpovednosť za prípadnú jeho nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu. 

3. Poplatok za jazykové kurzy a spôsob úhrady
Poplatok za jazykové kurzy je uvedený na internetovej stránke www.class.sk. Študent sa zaväzuje zaplatiť poplatok za jazykový kurz. Poplatok za jazykový kurz je možné hradiť prevodom na účet, vkladom na účet uvedeného na faktúre alebo v hotovosti v priestoroch Spoločnosti. Splatnosť poplatku za jazykový kurz je najneskôr tri pracovné dni od dátumu vystavenia faktúry. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári. 
V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0.04% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára. 

4. Storno podmienky a právo na zmeny v organizácií jazykových kurzov
V prípade, že sa pred nástupom na jazykový kurz rozhodne študent odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre Spoločnosť účinné až po obdržaní písomnej výpovede (e-mailom na adresu class@class.sk alebo listom na adresu Spoločnosti). V prípade obdržania písomnej výpovede v deň, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má zahájiť jazykový kurz vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške 10% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na študentovej faktúre. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň zahájenia jazykového kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok výške 100% z celkovej ceny jazykového kurzu uvedeného na študentovej faktúre. 
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré propaguje na svojej internetovej stránke www.class.sk prípadne prostredníctvom iných propagačných aktivít. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie jazykového kurzu alebo jeho časti, prípadne inú organizačnú zmenu (zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) Ak dôjde k uvedeným zmenám, bude študent bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz. Spoločnosť má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako dohodnuté, prípadne alikvótne znížiť počet lekcií v prípade začatia kurzu s počtom študentov v skupine nižším ako dohodnuté. Spoločnosť si vyhradzuje právo na otvorenie kurzu s dohodnutým maximálnym počtom, v prípade, že všetky prihlášky boli podané pred začiatkom kurzu. Prípadne alikvótne zvýšiť počet lekcií v prípade začatia kurzu s počtom študentov v skupine vyšším ako dohodnuté. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu zásahu vyššej moci. 

5. Certifikát, osvedčenie potvrdené Ministerstvom školstva SR a neúčasť na hodine
Každý študent má po zložení skúšok minimálne na 75% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu. Osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu sa vydá študentovi na požiadanie. 
Po absolvovaní akreditovaných kurzov je možné za určitých podmienok získať osvedčenie potvrdené Ministerstvom školstva SR, ktoré má celoštátnu pôsobnosť. Podmienky pre získanie osvedčenia potvrdeného Ministerstvom školstva SR sú nasledovné: účasť na minimálne 80% z celkového počtu vyučovacích hodín a absolvovanie záverečného testu na minimálne 69%. 
Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov. 
Za neúčasť študenta na výučbe Spoločnosť neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (dlhodobá neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť študentovi ponúknutá finančná kompenzácia, o ktorej výške rozhoduje Spoločnosť. 
V prípade individuálnych vyučovacích hodín, ktoré si študent objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť Spoločnosti, a to elektronickou poštou na adresu class@class.sk. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 16.00 hodiny v piatok predchádzajúceho pracovného týždňa, ktorý predchádza týždňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak študent zruší hodinu po 16.00 hodine v piatok predchádzajúceho pracovného týždňa, ktorý predchádza týždňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu. 

6. Odstúpenie od zmluvy
Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom z dôvodu naplnenia kapacít jazykového kurzu. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Ak študent závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu resp. ohrozí zdravie účastníkov alebo pedagógov, má Spoločnosť právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom bez finančnej náhrady. Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia poplatku za jazykový kurz v lehote splatnosti. 
V prípade akýchkoľvek sťažností zo strany študenta, je potrebné tieto bezodkladne nahlásiť písomnou formou (e-mailom na adresu class@class.sk alebo listom na adresu Spoločnosti), najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za výučbu sa pre tento prípad považuje každá jednotlivá vyučovacia hodina. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene. 

7. Zhromažďovanie informácií, ochrana a spracovanie osobných údajov
Študent podpisom Zmluvy alebo odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Spoločnosti a ich použitím na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie so šudentom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Spoločnosti, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Študent nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

 

Študent udeľuje Spoločnosti súhlas podľa bodu dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Študent má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Spoločnosti.

 

Spoločnosť sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

 

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov študenta pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

 

Spoločnosť v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oznamuje študentovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 1. Identifikačné údaje Spoločnosti sú uvedené v bode 1. tohto článku;

 2. Účel spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 1. tohto článku;

 3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 7. tohto článku;

 4. Študent ako dotknutá osoba je oprávnená požadovať preukázanie totožnosti oprávnenej osoby (za Spoločnosť), ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby (za Spoločnosť) hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba (Spoločnosť) je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť.

 5. Poučenie o dobrovoľnosti: Spoločnosť týmto poskytuje študentovi poučenie, že osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu študenta ako dotknutej osoby. Čas platnosti súhlasu je na dobu neurčitú, a to do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby – študenta:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - študent) má v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Spoločnosti namietať voči

  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Spoločnosti kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Spoločnosti kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Spoločnosti, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Spoločnosť o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Spoločnosť je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Spoločnosť informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Spoločnosť vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Spoločnosť na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Poskytovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Spoločnosti bez zbytočného odkladu.

 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Spoločnosť bezplatne.

 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Spoločnosť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 3. Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby 
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov Spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

Študent udeľuje Spoločnosti súhlas na spracovanie fotodokumentácie na marketingové účely. Svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na webstránke v časti Kontakty.

8. Špecifické ustanovenia
Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti. Študent sa ďalej zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov. 
V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená. 

9. Záverečné ustanovenia
Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykový kurz uvedený na stránke www.class.sk. Oznámenie o týchto zmenách bude uverejnené na webovej stránke www.class.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 23.05.2018.